صلاحیت های نظامی والیان گرفته شد

16 Jun 2021

۲۶ جوزا ۱۴۰۰

در یک مکتوب تازه سرقوماندانی اعلی کشور که به رسانه افغانستان دست بدست می شود صلاحیت های نظامی از والیان ولایات گرفته شده است.

در این مکتوب رئیس جمهور محمد اشرف غنی از طریق شورای امنیت دستور داده که پس از این رهبری جنگ در زون و ولایات کشور بدوش فرماندهان قول اردو ها می باشد.

صلاحیت های نظامی والیان ولایات کشور در حالی گرفته شد که پیش از این والیان در تمام ولایات کشور در کنار عرضه خدمات ملکی وحکومتداری مدیریت جنگ را نیز بدوش داشتند.

گفته می شود صلاحیت های نظامی والیان ولایات به هدف مدیریت جنگ توسط نظامیان گرفته شده است تا روند حکومت داری وعرضه خدمات به مردم به گونه بهتر توسط والیان صورت گیرد.Skip to toolbar