چهار سرباز محافظت عامه بند دهندره در فاریاب کشته و زخمی شدند

10 Jun 2021

۲۰ جوزا ۱۴۰۰

یک منبع امنیتی در فاریاب می گوید، شب گذشته گروه طالبان بالای پوسته های امنیتی، پولیس ملی، اردوی منطقوی و پولیس محافظت بندآبگردان قریه دهندره ولسوالی پشتونکوت را مورد حمله تهاجمی قرار دادند.

منبع گفت، در نتیجه حمله طالبان یک پوسته امنیتی بنام ولادی مربوط نیرو های محافظت بندآبگردان دهندر سقوط و اسامیان هریک عبدالعزیز ،سخی محمد کشته و اسامیان هریک غلام رسول و  میرویس سربازان محافظت بند آبگردان زخمی شدند.

منبع افزود، بارسیدن نیروهای کمکی در منطقه طالبان دوباره عقب زده شدند پوسته سقوط شده دوباره بدست نیروهای امنیتی افتاده است.

اما مقام های امنیتی فاریاب در پیوند به تلفات طالبان ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar