انفجار موتر بم در ولسوالی بلخ

6 Jun 2021

۱۶ جوزا ۱۴۰۰

عادل شاه عادل سخنگوی پولیس بلخ به چاپار تایید نموده میگوید: لحظات پیش انفجار موتر بم در ولسوالی بلخ ولایت بلخ رخ داد که خسارات مالی و جانی در پی دارد.

سخنگوی پولیس افزود، آمار تلفات افراد ملکی و نظامی بعدا شریک ساخته می شود.

گفته می شود، بعد از انفجار موتر بمب در برابر ساختمان فرماندهی پولیس در ولسوالی بلخ مهاجمان داخل فرماندهی شده صدای تیر اندازی ها پیهم شنیده می شود.Skip to toolbar