شاهراه میمنه ـ اندخوی توسط نیروهای امنیتی مسدود شد

5 Jun 2021

۱۵جوزا۱۴۰۰

منابع در فاریاب میگویند،امروز نیروهای امنیتی از ساحه ولسوالی دولت آباد سرک شاهراه نمبریک را برای عابرین مسدود کردند

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید؛ بخاطر تهدید بیشتر امنیتی در داخل بازار ولسوالی دولت آباد، نیروهای امنیتی مستقر در بازار، شاهراه را مسدود نمودند.

یورش میگوید طالبان احتمال زیاد با استفاده از موتر مواد منفجره به داخل بازار ولسوالی دولت آباد حمله نمایند.

یک منبع محلی در فاریاب می گوید: طالبان در نزدیک کهنه بازار ولسوالی دولت آباد تجمع دارند وقصد انتقال یک موتر مملو از مواد منفجره را در مرکز ولسوالی دولت آباد دارند، نیروهای امنیتی راه را بخاطر همین مسدود کردند.

طالبان در پیوند به ادعای نیروهای امنیتی ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar