واکنش اعضای شورای فاریاب در برابر  رئیس شورا در پیوند به پیشنهاد گزینش والی

30 May 2021

۹جوزا۱۴۰۰

اکثریت اعضای شورای ولایتی ولایت فاریاب امروز در یک نشست پیرامون پیشنهاد خود سرانه محمد طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی در پیوند به گزینش والی در فاریاب واکنش نشان دادند.

اعضای شورای ولایتی گفته اند، دراین اواخر پیشنهادی که گویا به اتفاق آراء اعضای شورای ولایتی فاریاب مبنی بر گزینش مطیع الله صافی بصفت والی فاریاب به رسانه ها درز کرده است بی  اساس و جعلی می باشد هیچ کدام عضو این شورا به استثنای خود محمد طاهر رحمانی به آن موافق نبوده است.

همچنان ۹ عضو شورا به گونه حضور و ۴ عضو شورا غیر حضوری در یک نشست در برابر تصمیم و پیشنهاد محمد طاهر رحمانی مخالفت نشان داده اند.Skip to toolbar