توزیع کمک غذایی سرمیاشت برای ۵۰۰ خانواده درفاریاب

7 May 2021

۱۷ثور۱۴۰۰

مسولین اداره سرمیاشت فاریاب از توزیع مواد غذایی برای ۵۰۰ خانواده فقیر در این ولایت خبرمیدهند.
غلام فاروق کارگر رییس اداره سرمیاشت فاریاب می گوید: امروز ۵۰۰ خانواده فقیر و بی بضاعت تحت پوشش کمک های غذایی قرار گرفتند.

رییس اداره سرمیاشت فاریاب می افزاید،این کمک ها از طرف اداره سرمیاشت کشور قطر به مردم این ولایت صورت گرفته است.

به گفته رییس سرمیاشت فاریاب خانواده های بی بضاعت وفقیر براثر یک سروی دقیق شناسای شده اند.

در این حال خانواده های مستفید شده در فاریاب از کمک سرمیاشت کشور قطر تشکری نموده خواستار ادامه کمک های بشردوستانه در آینده ها نیز شدند.

خانواده های فقیر و بضاعت فاریاب در حالی تحت پوشش کمک های غذایی قرار گرفتند که هزاران خانواده بر اثر خشک سالی،جنگ و شیوع ویروس کرونا با مشکلات اقتصادی مواجه هستند.

با این همه مسولین اداره سرمیاشت فاریاب می گویند قرار است پس از عید بیش ۱۲ صد خانواده فقیر و بی بضاعت تحت پوشش کمک های بشردوستانه قرار می گیرند.Skip to toolbar