باشنده گان ولسوالی خواجه سبزپوش با ادامه پرتاب هاوان سرک را مسدود و برق را قطع میکنیم

3 May 2021

۱۳ ثور ۱۴۰۰

ده ها باشنده قریه جات بادغیسی و غذاری در ولسوالی خواجه فاریاب سبز در پیوند به پرتاب  هاوان توسط نیروهای امنیتی در داخل قریجات شان از توسط نیروهای امنیتی اعتراض کردند.

آنان در دروازه ولسوالی خواجه سبز رفته خواستار توقف انداخت های بی مورد نیروهای امنیتی بالای خانه های افراد ملکی شدند.

آنان میگویند در صورت بی توجه حکومت سرک شاهراه نمبریک را مسدود و لین عمومی برق را قطع می کنند.

اما یک منبع امنیتی میگوید این افراد به خواست گروه طالبان دست به اعتراضات زده اند.

به گفته منبع نیروهای امنیتی نظر به کوردینات دقیق بالای موقعیت های طالبان هاوان پرتاب می نمایند.

این در حالیست چند روز قبل نیروهای ۹۰۳ امنیت ملی از قریه جات غذاری و بادغیسی ولسوالی خواجه سبزپوش بیرون شده بودند.Skip to toolbar