حریق بیش از۲ تُن مواد مخدر در فارياب

29 Apr 2021

۹ ثور ۱۴۰۰
مقامات محلی در فاریاب، امروز دو ونیم تُن مواد مخدر را که در جریان فعالیت های پنچ سالۀ ارگانهای کشفی و امنیتی از قاچاقبران به دست آمده بوده، در ساحه دمقول شهر میمنه حریق ساختند.
ذکریا سنگریار رییس هییات اعزامی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله کشور به فاریاب گفت که مواد مخدر حریق شده تقریبا دو و نیم تُن که شامل هرویین، تریاک، چرس، شیشه، شراب وکشمش تخمر شده می باشد در جریان فعالیت 5 سالۀ مدیریت مبارزه با مواد  مخدر قوماندانی امنیه و سایر ارگان های امنیتی کشف و ضبط گردیده بود.
دراین حال مل پاسوال غیب الله سادات فرمانده امنیه فاریاب می گوید در پیوند با مواد مخدر ضبط و حریق شده، 490 نفر دستگیر و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شده اند و هیچ قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را که گرفتار گردیده اند، به اثر واسطه یا به فشار زور از بند رها نساخته اند و در آینده نیز نخواهند ساخت.
وی افزود که مواد مخدر ضبط شده را امروز به حضورداشت مقام های امنیتی، نماینده گان ارگان های عدلی و قضای و رسانه ها حریق ساختند تا به مردم ثابت بسازند که حکومت محلی در امر مبارزه با کشت، تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر قاطع و جدی هستند و نیروهای امنیتیی را در قسمت گرفتاری قاچاقبران و فروشنده گان مواد مخدر حمایت مینمایند.
ازسوی هم مولوی گل احمد لطفی رییس ارشاد حج و اوقاف فاریاب می گوید قاچاق واستعمال و فروش مواد مخدر از نگاه دین مقدس اسلام حرام است وکسانیکه دردوکان های شان مواد مخدر به فروش میرسانند از نگاه دین اسلام قاتل شمرده می شود که کارد بدست دارند و مردم را قتل می نمایند.

با این همه مقام های محلی و امنیتی در فاریاب با هشداربه فروشنده گان مواد مخدر میگویند اجازه نمدهند در شهرمیمنه به فروش و چاقاق مواد مخدر ادامه بدهند آنان از همچنان از مردم خواستار همکاری بخاطر شناسایی فروسنده گان مواد مخدر به نیروهای امنیتی شدند.
گزارش : فیروز – غفوریSkip to toolbar