بازداشت یک انجنیر شاروالی ننگرهار

25 Apr 2021

۵ ثور ۱۴۰۰

لوی څارنوالی افغانستان، امروز ( یکشنبه،۵ثور ) از بازداشت یکی از انجنیران ساختمانی شاروالی ولایت ننگرهار خبر میدهد .

لوی څارنوالی افغانستان طی یک خبرنامه در صحفه خود نگاشته: ریاست عمومی څارنوالی کنترول و مراقبت لوی څارنوالی، یکی از انجنیران ساختمانی شاروالی ننگرهار را حین دریافت ۲۵هزار افغانی رشوت بازداشت کرد.

در خبرنامه اضافه شده که شخص متهم پس از اطلاع و شکایت یک تن از شهروندان ولایت ننگرهار به ریاست عمومی څارنوالی کنترول و مراقبت، در یک عملیات اوپراتیفی با همکاری نیروهای کشفی و امنیتی، در اول ثور ۱۴۰۰ از دفتر کارش بازداشت شد.

گفته می شود که این انجنیر ساختمانی شاروالی ننگرهار در بدل امضای جواز ساختمانی، ۲۵هزار افغانی مطالبه کرده بود. څارنوالی کنترول و مراقبت پس از تحلیل و ارزیابی شکایت و به هدایت لوی څارنوالی فرد متهم را بازداشت کرده است.Skip to toolbar