واکنش مارشال دوستم و مردم فاریاب در پیوند به تقرر والی جدید فاریاب

23 Apr 2021

۳ثور ۱۴۰۰

صد ها باشنده فاریاب در یک گردهمایی بزرگ در منزل حشمت الله ارمان وکیل مردم در پارلمان در برابر تصمیم دولت بخاطر گزینش والی جدید این ولایت بنام محمد داوود لغمانی واکنش نشان دادند.

باشنده گان فاریاب ،سران احزاب سیاسی بشمول حزب جنبش ملی اسلامی ،حزب جمعیت اسلامی و بزرگان قومی از تقرر محمد داوود لغمانی به صفت والی فاریاب انتقاد کرده هشدار داده گفتند، اجازه نمیدهیم در برابر مردم این ولایت بی عدالتی صورت گیرد.

آنان به دولت هشدار داده می گویند در پیوند به تصمیم اش تجدید نظر نماید چون در شرایط کنونی داکتر نقیب الله فایق گزینه خوب در بخش تمثیل حکومتداری خوب و تامین اتحاد و اتفاق میان مردم می باشد.

ازسوی هم مارشال عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در یک تماس تلفنی از تقرر داوود لغمانی به صفت والی جدید فاریاب انتقاد نموده گفت، بخاطر تقرر والی جدید فاریاب با وی هیچ گونه مشوره نشده ومن مخالف معرفی والی جدید فاریاب هستم.

مارشال دوستم همچنان گفت، اجازه نمیدهم در برابر مردم فاریاب بی عدالتی صورت گیرد در صورتیکه دولت به تصمیم اش تجدید نظر نکند اعتراض های مدنی علیه دولت راه اندازی می شود.

وی از مردم فاریاب خواست اجازه ندهند محمد داوود لغمانی والی جدید این ولایت معرفی و آغاز بکار نماید.

داکتر نقیب الله فایق از سه سال بدینسو به صفت والی ولایت فاریاب ایفای وظیفه می نماید که در بخش تامین امنیت ، مبارزه با فساد اداری، جلب کمک ها،بازسازی،معارف ،ورزش،حضور زنان در حکومت،آزادی بیان و سایر بخش مردم از کار کرد های وی رضایت دارند.

گزارش: فیروز ـ غفوریSkip to toolbar