توزیع پول نقد برای ۱۳۸۵ خانواده مهاجر و فقیر درفاریاب

6 Apr 2021

۱۷ حمل ۱۴۰۰

مقام های محلی درفاریاب از توزیع پول نقد برای ۱۳۸۵ خانواده‌ی بی‌جا شده، از سوی دفتر اکتید خبرمیدهند.

داکترنقیب‌الله فایق والی فاریاب از توزیع ۲۰۸۰۰ افغانی برای هر خانواده بی‌جا شده درشهرمیمنه و ولسوالی پشتونکوت خبر داده افزود بی‌جا شده‌گان ولسوالی های قیصار، خواجه سبزپوش، شیرین تگاب و قرمقول نیز از این کمک نقدی مستفید می‌شوند.
والی فاریاب برای بی‌جا شده گان و نیازمندان از سوی حکومت محلی و بازرگانان ملی خواهان کمک شده گفت: با فرا رسیدن ماه رمضان مردم به کمک بیشتر نیاز دارند.
در این حال غلام فاروق محمدی رئیس امور مهاجرین ولایت فاریاب، از توجه دفاتر مدد رسان در این ولایت خرسندی نموده افزود: سروی، کمک غذایی و غیر غذایی تیم‌های مشترکِ دفاتر و حکومت محلی برای به نیازمندان ادامه دارد.

ازسوی هم خانواده های بی‌جا شده‌ ازجنگ با ابراز خرسندی گفت با دریافت کمک نقدی بخش بزرگی از مشکلات وی مرفوع می‌شود.

این شمار خانواده ها با دریافت کمک نقدی از حکومت محلی و دفاتر تشکر نموده خواهان کمک های بیشتر شدند.

با این همه مقام های محلی در فاریاب از ادامه کمک های غذایی وغیر غذایی برای خانواده های بیجاشده وفقیر در آینده ها نیز خبرمیدهند.Skip to toolbar