۶۲ میل سلاح درفاریاب به پروسه دایاک تسلیم داده شد

5 Apr 2021

۱۶ حمل ۱۴۰۰

مقام های امنیتی درفاریاب میگویند که ۶۲ میل سلاح  های مختلف النوع و مقدار تجهیزات نظامی که از جرائم مختلف بدست آمده بود به پروسه دایاک تسلیم داده شد.
برید جنرال غیب الله سادات فرمانده پولیس فاریاب می گوید که به تعداد ۶۲ میل سلاح  متخلف النوع شامل کلاشینکوف وتفنگچه از جرائم مختلف به اثر سعی و تلاش ارگان های کشفی و اوپراتیفی درجریان امسال بدست آمده بود رسمآ به پروسه دایاک سپرده شد .
در این حال عبدالحکیم غفوری هماهنگ کننده دایاک زون شمال می گوید نسبت به سال گذشته دستر آورد های نیروهای امنیتی فاریاب افزایش یافته است.
به گفته مسوول هماهنگ کننده دایاک زون شمال امروز به تعداد ۶۲ میل سلاح های مختلف النوع را تسلیم گرفته است.

ازسوی هم مولوی گل احمد لطفی رییس حج اوقاف فاریاب با استقبال از دست آورد های اخیر نیروهای امنیتی می گوید که به توانایی های نیروهای امنیتی بارو کامل داریم.
آقای لطفی افزود نیروهای امنیتی با کشف وضبط این شمارسلاح ها از خون ریزی و قتل ها جلوگیری کرده است وهمچنان تلاش های نیروهای امنیتی قابل قدر است.

دراین مقام های امنیتی درفاریاب به باشنده گان این ولایت اطمینان میدهند که نیروهای امنیتی شبانه روز به منظور تامین امنیت مردم سعی وتلاش می نمایند.Skip to toolbar