یک سرباز در فاریاب به پاس جلوگیری از حمله انتحاری دو رتبه نظامی بدست آورد

4 Apr 2021

۱۵حمل۱۴۰۰

مقام های محلی در فاریاب گفته اند صبغت الله سرباز فرماندهی پولیس ولسوالی قیصار یک انتحار کننده را دربازار ولسوالی قیصار شناسایي وقبل از رسیدن در ميان سربازان ازپا درآورد و خودش نيز ازناحیه پا زخم برداشت، ولي همسنگرانش را نجات داد .
داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب در دیدار با این سرباز وی را قهرمان واقعی و فرزند صدیق این سرزمین خواند گفت که وی با قبول جان نثاری فرد انتحاری را ازپا در آورد و از حادثه خونین جلوگیری کرد.
والی فاریاب این سرباز را مورد تقدير و همكاري مالی قرار داد و برایش اطمینان داد كه بگونه دوامدار از وي مواظبت مينماید.
به گفته مقام های محلی فاریاب این سرباز به پاس قهرمانی و شهامت خود از طرف ریاست جمهوری کشور نیز مورد تقدیر قرارگرفته و از رتبه ساتونکی (سرباز) به دو رتبه فوق العاده دوهم ساتنمنی ارتقاع نموده است .Skip to toolbar