تمدید لین برق ولسوالی‌های المار و قیصار فاریاب آغاز می‌شود

30 Mar 2021

۱۰ حمل ۱۴۰۰

مقام‌های محلی فاریاب می‌گویند بودجهٔ تمدید لین برق ولسوالی‌های المار و قیصار این ولایت شامل بودجه سال ۱۴۰۰ گردیده و ام‌سال کار تمدید لین برق به این دو ولسوالی آغاز می‌شود.

داکتر نقیب‌الله فایق، والی فاریاب می‌گوید: بر اثر پیشنهادهای مردم ولسوالی المار و قیصار و جامعه مدنی فاریاب به‌خاطر تمدید لین برق ولسوالی‌های  المار و قیصار رئیس‌جمهور افغانستان، بودجه تمدید لین برق را شامل بودجه سال ۱۴۰۰ نموده است.

والی فاریاب می‌گوید که ام‌سال کار تمدید لین برق ولسوالی‌های المار و قیصار که احتمالآ هزینه مجموعی بودجهٔ تمدید لین برق این دو ولسوالی ۲.۶ ملیارد افغانی می‌باشد.

در این حال سید زین الدین عابدی، رئیس جامعه مدنی فاریاب می‌گوید: هرگاه پروژه تمدید لین برق ولسوالی‌های المار و قیصار که از جمله ولسوالی‌های بزرگ این ولایت می‌باشد.

رئیس جامعه مدنی فاریاب گفت: با تمدید لین برق ولسوالی‌های المار و قیصار در بخش انکشاف وتوسعه مهم می‌باشد؛ اما آقای عابدی افزود در راستایی عملی شدن پروژه تمدید لین برق ولسوالی‌های المار و قیصار اندک‌ترین هم کاری نکرده‌اند.
در این‌حال رئیس‌جمهور افغانستان به پاس قربانی‌های مردم فاریاب بودجه تمدید لین برق را شامل بودجه سال ۱۴۰۰ نموده است که جامعه مدنی و مردم فاریاب توجه رئیس‌جمهور تشکری می‌نمایند.

ازسویی‌هم باشنده‌گان فاریاب از آغاز تمدید لین برق ولسوالی‌های المار و قیصار از دولت تشکری نموده می‌گویند: باید هرچی زودتر کار عملی تمدید لین برق آغاز گردد چون‌که مردم این ولسوالی‌های چندین سال می‌شود منتظر تمدید لین برق هستند.

با این همه ولسوالی‌های المار و قیصار فاریاب از جمله ولسوالی‌های نزدیک به شهر میمنه مرکز این ولایت می‌باشد؛ اما تاحال از نور برق مستفید نشده اند.

گزارش: فیروز ـ غفوریSkip to toolbar