مردم فاریاب طی یک اعتراض مدنی خواستار توقف روند بازداشت‌های امنیت ملی شدند

15 Mar 2021

۲۵حوت۱۳۹۹

اعضای شورای علمای فاریاب و ده ها خانواده اسیران در یک گردهمایی درمیمنه خواستار رهایی اسیران از بند امنیت ملی و برکناری رئیس امنیت ملی فاریاب شدند.

در یک هفته اخیر ریاست امنیت ملی فاریاب ۱۵ تن را به جرم همکاری با گروه داعش از نواحی مختلف شهر بازداشت نموده‌ است.

اما خانواده اسیران می‌گویند ریاست امنیت ملی هیچ سندی از نزد فرزندانشان به دست نیآورده که اثبات بسازد آن‌ها فعالیت ضد دولتی داشته باشند و هم‌چنان چندین خانم را در نیمه‌های شب به  ریاست امنیت ملی بدون محرم انتقال داده‌اند.

یک مقام بلند پایه امنیتی فاریاب می‌گوید پرسونل امنیت ملی در یک هفته اخیر ۱۵ تن را که برای گروه داعش فعالیت می‌نمودند بازداشت و ۵ تن دیگر تحت پیگرد امنیت ملی می‌باشند.

این مقام امنیتی گفت: در هر عملیات از پرسونل بانوان نیز حضور دارند هیچ پرسونل مرد بدون پرسونل زن در داخل منازل نشده اند.Skip to toolbar