فراغت صد دانشجو از انستیتوت کثیرالرشتوی فاریاب

24 Nov 2020

۴قوس ۱۳۹۹

فراغت یک صد دانشجوی دختر وپسر، پس از سپری نمودند دوره آموزشی دوساله از انستیتوت کثیرالرشتوی درفاریاب.

محمد نعیم حنیف مدیر انستیتوت کثیرالرشتوی فاریاب میگوید: که به تعداد ۱۰۰ دانشجوی دخترپسر، پس از سپری نمودن دوسال تحصیل،  سند فراغت بدست آوردند.

وی می افزاید که این شماردانشجویان، از رشته های بانکداری ، اقتصاد وتجارت ،محاسبه، انجینری برق واداره ومدیریت فارغ گردیدند.

ازسوی هم دانشجویان انستیتوت کثیرالرشتوی فاریاب که سند فراغت بدست آوردند، با ابرازخوشی از مسوولان محلی ومرکز خواستار ایجاد زمینه های کاری به آنان شدند.

با این همه دانشجویان فارغ شده میگویند:که هرگان دولت زمینه های کاری را مساعد نکند ،آنان مجبور اند بخاطر دریافت کار به کشور های خارجی مهاجر شوند.

مسوولان دراداره انستیتوت کثیرالرشتوی فاریاب همچنان میگویند:که از تاسیس این نهاد تحصیلی درسال ۱۳۹۱  تاحال  صد ها  دختروپسر از رشته های بانکداری ، اقتصاد وتجارت ،محاسبه، انجینری برق واداره و مدیریت سند فراغت بدست آوردند.Skip to toolbar