فاریاب مقام نخست طرح برتر فرهنگ شهرنشینی در زون شمال را کسب کرد

12 Nov 2020

۲۲ عقرب ۱۳۹۹

مسولین اداره شاروالی میمنه می گویند: معینیت شاروالی های اداره ارگانهای محل جهت شریک ساختن نهاد های اکادمیک در تقویت و نهادینه سازی فرهنگ شهر نشینی خواستار ارایه طرح پیرامون فرهنگ شهرنشینی شده بود از سوی پوهنتون فاریاب چهار طرح در این کنفرانس فرهنگ شهر نشینی ارایه گردید.

در کنفرانس فرهنگ نشینی معینیت شاروالی های اداره ارگانهای محل در قدم اول طرح های متعدد توسط پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی در هر ولایت تهیه میگردد از میان طرح های تهیه شده یک طرح بعنوان طرح برتر توسط کمیته ایجاد شده در سطح هر ولایت انتخاب گردیده با طرح های سایر ولایات در زون ها رقابت می کرد و سپس از هر زون یک طرح بعنوان طرح برتر انتخاب گردیده در سطح کشور رقابت می نماید.

دراین کنفرانس چهار طرح از پوهنتون فاریاب با هماهنگی شاروالی میمنه آماده گردیده بود که از میان  چهار طرح پوهنحی حقوق و علوم سیاسی بعنوان طرح برتر انتخاب و به زون شمال معرفی شده بود.

به گفته مسولین این طرح در یک برنامه که تحت عنوان (رقابت طرح تقویت فرهنگ شهر نشینی) از طرف ریاست عمومی حکومتداری معینیت شاروالی های ارگان های محل با همکاری دفتر شهر در شهر مزار شریف دایر گردیده بود. توسط پوهنیار روح الله مرادی و پوهنیار رحمت الله صفری ارائه  گردید از میان شش طرح پوهنتون های فاریاب بغلان، سمنگان، بلخ ، نخبگان، تاج و راه سعادت طرح پوهنتون فاریاب با کسب مقام اول بعنوان طرح برتر و طرح پاسخگو ، داشتن راهکار مناسب تطبیق عمل در ساحه وهمچنان اثر بر تاریخ وفرهنگ، جهت رقابت در سطح کشور انتخاب شد.Skip to toolbar