روستا های کوهی و سرآسیاب قیصار فاریاب به تصرف نیرو های امنیتی افتاد

10 Nov 2020

۲۰ عقرب ۱۳۹۹

منابع امنیتی در فاریاب می گویند: طالبان از دو روستای نزدیک به مرکز ولسوالی قیصار عقب زده شدند و این روستا ها اکنون به کنترول نیروهای امنیتی افتاده است.

به گفته مقام های امنیتی فاریاب در نتیجه عملیات شاهین ۱۱۹ در ولسوالی قیصار به گروه طالبان تلفات سنگین نیز وارد شده اما جزیات مکمل در دست نیست.

عملیات شاهین ۱۱۹ در حالی در ولسوالی قیصار فاریاب آغاز شده است که در چند هفته اخیر طالبان تا مرکز ولسوالی قیصار رسیده بودند.

با این همه مقام های امنیتی فاریاب می گویند: که عملیات نظامی آنان تا پاکسازی سایر بخش های این ولسوالی ادامه خواهد داشت.Skip to toolbar