فیصله کابینه: مکاتب از صنف اول الی ۱۲  آغاز می شود

28 Sep 2020

۷ میزان ۱۳۹۹

 

به گزارش خبرگزاری چاپار، کابینه افغانستان در جلسه امروز فیصله کرده که دروازه مکاتب از صنف اول الی ۱۲ باز می شود.

منابع میگویند در جلسه امروز کابینه فیصله گردید که مکاتب از صنف اول الی ۱۲ با مدنظر گرفت فاصله های اجتماعی و توصیه های صحی آغاز می شود.

 

آغاز مکاتب از صنف اول الی  ۱۲ در حالی امروز در جلسه کابینه فیصله شد که در گذشته کابینه آغاز درس صنف ۱۱ الی صنف ۱۲ مکاتب دولتی را تایید کرده بود اما از مکاتب خصوصی از صنف اول الی ۱۲ شده بود اما امروز در کابینه فیصله شد که مکاتب دولتی از صنف اول الی صنف ۱۰ نیز آغاز گردد.Skip to toolbar