باز داشت معاون ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی اندخوی

13 Sep 2020

۲۳ سنبله ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید: قاری رحیم الله مشهور به قاری صلاح الدین ولد خداینظر باشنده اصلی قریه اخته چی ولسوالی اندخوی معاون ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی اندخوی بود، صبح امروز توسط منسوبین مدیریت مبارزه علیه  تروریزم فرماندهی امنیه از داخل بازار  ولسوالی اندخوی باز شده است.

معاون نام نهاد طالبان برای ولسوالی اندخوی  در سقوط  قریجات ولسوالی های اندخوی، قرغان و قرمقول نقش فعال داشته است.

به گفته سخنگوی پولیس فاریاب معاون ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی اندخوی در تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف نموده گفته از یک و نیم سال بدینسو در جبهات مختلف جنگی در برابر نیروهای امنیتی جنگیده است.Skip to toolbar