توزیع مواد غذایی و غیر غذایی برای 122 خانواده بیجا شده در فاریاب

3 Sep 2020

13 سنبله 1399

به گزارش خبرگزاری چاپار، امروز(پبجشنبه، 13سنبله) برای 122 خانواده بیجا شده از جنگ، از سوی نهاد های مدد رسان در فاریاب مساعدت غذایی و غیر غذایی توزیع گردید.

سید مامون گهریک رئیس آماده گی مبارزه با حوادث فاریاب میگوید:
باشنده گان ولسوالی قیصار که در این اواخر از شدت جنگ بیجا شده اند آرد، روغن، کمپل و 9 قلم مواد آشپز خانه توزیع گردید.

آقای گهریک می افزاید:
در ولایت فاریاب هزاران خانواده بیجا شده وجود دارد، وضعیت مهاجرین بیجا شده از جنگ، نگران کننده است و مساعدت های نهاد های مدد رسان ادامه دارد.

سیدمعروف سادات یکی از باشنده گان ولسوالی قیصار میگوید:
در آرزوی برقراری صلح هستیم، جنگ های اخیر باعث بیجا شدن هزاران خانوداه شده است.

در همین حال باشنده گان ولسوالی قیصار از مساعدت کمک ها ابراز خرسندی نموده از حکومت محلی و نهاد های کمکی تشکری نموده خواستار کمک های بیشتر شدند.Skip to toolbar