توزیع پول نقد برای یکهزار خانواده بی بضاعت درفاریاب

9 May 2020

20 ثور 1399
به گزارش خبرگزاری چاپار، به ادامه کمک های تاجران برای خانواده های بی بضاعت درفاریاب روز جمعه (19 ثور1399) از سوی یکی از تاجران ملی کشور پول نقد توزیع گردید.

داکترنقیب الله فایق والی فاریاب در برنامه توزیع پول نقد برای خانواده های فقیر اشتراک نموده بود گفت: که به ادامه کمک های غذایی تاجران کشور این بار یکی از تاجران خیرخواه بنام سید کریم آغا مالک یما پطرولیم برای خانواده های بی بضاعت پول نقد توزیع گردید که این اقدام یک گام نیک می باشد.

والی فاریاب همچنان از سایر تاجران ملی کشور خواست که با هماهنگی اداره محلی واتاق های تجارت خانواده های بی بضاعت را که تاحال تحت پوشش کمک ها قرار نگرفته اند مساعدت های بشردوستانه نمایند.

در این حال رحمت الله ادیب نماینده اتاق تجارت فاریاب می گوید: این کمک های نقدی برای 1000 خانواده می باشد و برای هرخانواده مبلغ 2000 افغانی ازسوی شرکت یما پطرولیم توزیع گردید.

آقای ادیب گفت : اکثریت خانواده های که کمک دریافت کردند خانواده های مهاجر از جنگ و بی بضاعت می باشند که از ولسوالی به شهرمیمنه بیجا شده اند.

ازسوی هم خانواده های بی بضاعت که تحت پوشش کمک های نقدی قرارگرفته اند از تاجران ملی کشور که در ایام ماه رمضان برای آنان مساعدت نموده اند از این اقدام خیرخواهانه این تاجر ملی خرسندی نموده همچنان خواستار افزایش مساعدت های بشردوستانه شان در آینده ها نیز گردیدند.

بااین همه مسوولان دراداره اتاق های تجارت فاریاب می گویند: که روند کمک های بشر دوستانه تاجران ملی کشور در روز های آینده نیز برای خانواده های بی بضاعت ادامه خواهد داشت.
گزارش : فیروز – غفوری – فاریاب

آقای ادیب گفتSkip to toolbar