شهر میمنه برای جلوگیری از ویروس کرونا ضد عفونی گردید

29 Mar 2020

۱۰ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، کمپاین وسیع دوا پاشی ( ضد عفرنی سازی) جاده های عمومی شهر میمنه تحت ریاست داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب با حضور شاروال میمنه و رییس عامه این ولایت عملی گردید.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب از مردم این ولایت به منظور همکاری با کمیته عالی مبارزه علیه ویروس کرونا که دکانها های شان را باز نکردند وبه این کمپاین سهم گرفتند تشکری نمود.

والی فاریاب همچنان از مردم خواست همه به کمپاین های مبارزه علیه ویروس سهم بگیرند تا خود و خانوادهٔ شانرا از مبتلاشدن به کرونا نجات بدهند.

انجینر احمد جاوید کیوان شاروال میمنه گفت: جاده ها پیاده رو های شهرمیمنه از طریق موتر های دوا پاش و ۷۰ دستگاه دوا پاش توسط تیم های شاروالی ،صحت عامه و رضاکاران سرمیاشت فاریاب ضدعفونی گردید.

شهروندان میمنه از این اقدام کمیته عالی مبارزه در برابر ویروس کرونا بخاطر ضدعفونی سازی شهر استقبال نموده خواستار ادامه چنین برنامه های عامه شدند.

در این حال داکتر محمد نعیم مصمم رییس صحت عامه فاریاب از مردم خواست برای پیش گیری از گسترش ویروس کرونا باید حفظ الصحه خود وخانواده شانرا توجه نمایند همچنان از مواد ضدعفونی استفاده نمایند.

گزارش: فیروز ـ غفوریSkip to toolbar