غزنی : یک موتر مملو از مواد انفجاری بدست آمد

26 Mar 2020

7 حمل 1399
به گزارش خبرگزاری چاپار مقام های محلی درغزنی از توقف يک موتر مملو اﺯ مواد انفجارى قبل اﺯ رسيدن به هدف در این ولایت خبر میدهند.

عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید: روزگذشته نيروهاى امنيتى يک موتر مملو اﺯ مواد انفجارى را که به شهر غزنى انتقال داده میشد جلوگیری نموده است.

نوری گفت: اﺯین موتر مقدار 162 بورى امونيم نايتريت، 39 ريموت کنترول ماين ها، 2500 عدد پتاقى، 150 متر، سيم ثانيه سوﺯ و مقدار مواد ديگر بدست آمده است.

وی افزود:با متوقف ساختن این موتر اﺯ يک فاجعه بزرگ و خونين جلوگيرى شده است.Skip to toolbar