والی فاریاب یک فرد مشکوک به ویروس کرونا را به شفاخانه انتقال داد

25 Mar 2020

6 حمل 1399
به گزارش خبرگزاری چاپار، داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب بخاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا دست بکار شده ویک فرد مشکوک به ویروس کرونا را به شفاخانه انتقال داد.

فضل احمد ٥٠ ساله باشنده قريه يمبلاق كه يك هفته قبل از کشور ايران برگشته بود وعلايم وصفي كرونا را داشت، هم اتاقي هاي وي از ايران به رياست صحت عامه احوال ميدهند كه موصوف مصاب به كرونا بوده و از ترس ايران راترك كرده و به خانه اش فارياب رفته است.

روز گذشته پرسونل صحت عامه به خانه وي ميرود، خانواده فضل احمد وي را پنهان ميكنند واز رفتن به شفاخانه به اساس تبليغات نادرست كه صورت گرفته ، ابا مي ورزند.

والي فارياب به همراهي رييس صحت عامه، به قريه يمبلاق رفته خانواده مريض مصاب به كرونا را قناعت داده وي را جهت تجريد به شفاخانه انتقال داد.

والي ولايت به خانواده فضل احمد كمك نقدي ومواد غذايي نموده واز مردم قريه يمبلاق خواست تا درمورد شناسايي افراد مشكوك به ويروس كرونا داكتران را همكاري نمايند.Skip to toolbar