ارگ: برای مدیریت ومهار آب ها ۳۰۰ میلیون دالر اختصاص داد

23 Mar 2020

4 حمل 1399
به اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور محمد اشرف غنی این را روز گذشته تأیید کرد.
در اعلامیه آمده‌است که برنامۀ پنج سالۀ مدیریت آب نیز ترتیب شده‌است.

به اساس این برنامه، در ۵ سال آینده ۸۰ درصد آب‌ کشور مدیریت و مهار خواهد شد.

مقام ‌های حکومتی افغان بارها گفته اند که برای مهار کردن آب گام ‌های جدی برداشته خواهد شد، اما مدیریت آب‌ هنوز هم یک چالش در برابر حکومت افغانستان شمرده می ‌شود.

آگاهان اقتصادی می‌گویند با آن‌که افغانستان یکی از بزرگترین منابع آبی منطقه را در اختیار دارد، اما بخش بزرگ از آب‌ این کشور به دلیل کمبود بندهای آبی به کشورهای همسایه واریز می ‌شود.Skip to toolbar