۱۹۰ واگون مواد غذایی از بندرآقینه وحیرتان وارد خاک افغانستان گردید

17 Mar 2020

۲۶ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار،در صفحه رسمی مقام ولایت برای مردم ولایت فاریاب اطمینان داده شده که فاریاب خالی از مواد غذایی نخواهد بود غم زمستان و روز های سخت مردم را از قبل سنجیده اند مردم نگران نباشند.

همچنان دراین خبرنامه اضافه شد دکانداران هرقدر مواد غذایی ضرورت داشته باشند شرکت ها برای ایشان آماده می سازند.

ازسوی مقام های محلی در فاریاب می گویند تمام بنادر کشور باز بوده همه روزه مواد غذايي، ادويه، مواد نفتي وغيره وارد افغانستان می شود.Skip to toolbar