یک کودک ربوده شده در کابل به قتل رسید

16 Mar 2020

۲۶ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار مقام های امنیتی درکابل میگویند: آدم ربایان پس از ربودن یک کودک هشت ساله وی را به قتل رسانده اند.

فردوس فرامرز سخنگوی پولیس کابل به خبرگزاری میگوید: روز گذشته یک کودک هشت ساله بنام یوسف از نزدیک خانه اش در منطقه کارتۀ نو شهرکابل ربوده شده بود جسدش چند ساعت بعد در ولسوالی بگرامی کابل یافت شده است.

وی گفت: پولیس کابل رباینده گان را باز داشت نموده واکنون تحت نظارت قرار دارند.Skip to toolbar