مسوول نیروهای نظامی امریکا به فاریاب سفر کرد

12 Mar 2020

۲۲ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار به نقل از صفحه دفتر مطبوعات مقام ولایت فاریاب دگروال بوگرد مسوول نظامی نیروهای امریکایی در اين سفر با والي فارياب ومسولين امنيتي ديدار نموده وضعيت امنيتي این ولایت را بررسي ودر مورد صلح صحبت نمودند.

خبرنامه دفتر مطبوعات مقام ولایت فاریاب افزود وظيفه دگروال بوگرد به عنوان يك افسر فعال نيروهاي امريكايي در افغانستان به پايان رسيده وبه عوض آن دگروال والتر كه قبلاً در ولايت هاي قندهار و هلمند وظيفه انجام داده، تعيين شده است.

بوگرد حين خدا حافظي با والي فارياب گفت ” شما مدير توانايي هستيد، من موثريت مديريت تانرا در يكنيم سال گذشته مشاهده كردم، من ديدم كه شما مردم تانرا چقدر عاشقانه دوست داريد و بخاطر مردم تان وآبادي ولايت تان بي وقفه تلاش ميكنيد، من دوست شما ودوست مردم فارياب هستم، من به واشنگتن ميروم واز آنجا به حمايت هايم دوام داده و بخاطر آبادي فارياب كمك هارا برايتان جلب ميكنم، شما ومردم تان شايسته كمك وشايسته آبادي وطن تان استید.

در اين جلسه دگروال والتر مسوول جدید نیروهای نظامی امریکا نيز از حمايت ايالت متحده امريكا در قسمت امنيت و پروژه هاي بازسازي درفارياب به مقام های محلی این ولایت اطمينان داده است.Skip to toolbar