فاریاب: کمپاین باشعار “هرشهروند برای تامین صلح یک نهال غرس نماید”

11 Mar 2020

۲۱ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، کمپاین نهال شانی روزسه شنبه با حضور مقام های ملکی ونظامی،بزرگان قومی،فعالان جامعه مدنی کارمندان های دولتی زنان وجوانان با غرس نهال در پارک تازه تاسیس شده بنام اولوس آغاز گردید.

مسولین برگزاری کننده محفل می گویند : طبق هدایت رئیس جمهور کشور ۲۰ حوت کمپاین نهال شانی در سرتاسر کشور آغاز گردیده فاریاب نیز با هماهنگی خوب در این کمپاین سهم گرفته است.

احمد جاوید کیوان شهردار میمنه گفت: در فاریاب امسال حدود یک لک پنجاه هزار نهال را باشنده گان این ولایت از بازار ها خرید نموده غرس کردند.

کیوان همچنان گفت: بیشتر از یک لگ نهال تا ۱۵ حمل سال ۱۳۹۹ در سطح ولایت نیز غرس میگردد.

عبدالکبیر فرزام رئیس زراعت و مالداری گفت:در پارک اولوس ۵۰۰ نهال غیر مثمر بخاطر سر سبزی توسط اقشار مختلف مردم و مقام های محلی غرس گردید.

ازسوی هم داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب از مردم خواست بخاطر محیط زیست بهتر و به آرزوی صلح سرتاسری و دائمی در کشور هرشهروند برای تامین صلح یک نهال غرس نمایند.Skip to toolbar