رستورانت بانوان در فاریاب گشایش یافت

4 Mar 2020

۱۴ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، برای اولین بار رستوانت بانوان در شهر میمنه باحضور مقام های محلی فاریاب گشایش یافت.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب از ایجاد نخستین رستورانت بانوان در این ولایت استقبال نموده گفت در کنار مردان بانوان نیز حق کار وبلند،بردن اقتصاد،خانواده شانرا دارند.

والی فاریاب در راستای حفظ فضایی اعتماد تاکید کرده آنرا باعث بلند رفتن نام این رستورانت نموده از بانوانی که در این اقدام سهیم بوده اند وازخانواده های که آنانرا مورد حمایت قرار داده اند تشكری كرد.

ازسوی هم والی فاریاب ازعملی شدن تعهد رئیس جمهور کشور درقسمت توانمند سازی زنان که درحال عملی شدن است یاد کرده افزود که تطبیق این برنامه ازطریق دفتر CHA صورت می گیرد وپروسه استخدام کارمندان ازطریق رقابت آزاد جریان دارد .Skip to toolbar