توزیع پول نقد برای بیش از ۵۰۰ خانواده بیجا شده درفاریاب

4 Mar 2020

۱۴ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام محلی در فاریاب از توزیع پول نقد برای خانواده بیجا شده از اثر جنگ ها در این ولایت خبر میدهند.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب می گوید: قسط اول این کمک ها چندی پیش برای ۵۱۰ خانواده از طریق دفتر NRC صورت گرفته بود همچنان امروز قسط دوم این کمک ها که مقدار ۲۵۰ دالر امریکایی می شود توزیع گردید.

والی فاریاب گفت در مجموع برای این شمار خانواده های بیجا شده در دو قسط ۵۰۰ دالر امریکایی توزیع گردید.

در این حال خانواده مستفید شده از کمک های نقدی تشکری نموده گفتند که آنان بر اثر جنگ از خانه های شان بیجا شده و به شهر میمنه آمده اند.

ازسوی هم خانواده های دریافت کننده کمک های نقدی از توجه اداره محلی و دفتر کمک کننده تشکری نموده همچنان خواستار تداوم کمک در آینده ها نیز شدند.

دراین حال مقام های محلی در فاریاب از سایر نهاد های امداد رسان نیز خواستند بخاطر جلوگیری ازیک فاجعه انسانی خانواده های متضرر از جنگ را تحت پوشش کمک های بشر دوستانه شان قرار بدهند.Skip to toolbar