جوزجان: خشونت در برابر زنان افزایش یافته است

2 Mar 2020

12 حوت 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام ها در کمیسیون مستقل حقوق بشر و اداره امور زنان جوزجان از افزایش میزان خشونت در برابر زنان نگرانی کردند.

مسلمه غنی زاده ریس امور زنان جوزجان به خبرگزاری چاپارگفت : میزان خشونت دربرابرزنان درسال گذشته (1397) به 200 قضیه رسیده بود اما امسال (1398) رقم خشونت علیه زنان به 210 مورد رسیده است.

بانوغنی زاده گفت، خشونت علیه زنان درولایت جوزجان روبه افزایش بوده که شامل فرار ازمنزل، لت کوب، قتل وسایر ناهنجاری ها می باشد.

دراین حال مغفرت صمیمی رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر جوزجان میگوید، که در سال گذشته به تعداد ۲۰۰ قضیه خشونت علیه زنان دراین نهاد به ثبت رسیده بود وامسال ۲۱۵ قضیه خشونت های لت وکوب، قتل ، تجاوز جنسی، عدم پرداخت نفقه، فرار از منزل، ازدواج های زیرسن وغیره دربرابر زنان در ثبت رسیده است.

بانو صمیمی افزود، علت خشونت در برابر زنان را ناامنی ، فقر ، بیکاری،ناگاهی مردم و سنت های ناپسند در این ولایت عنوان کرد.

ازسوی هم احمد فرید عزیزی سرپرست صحت عامه جوزجان میگوید، در سال جاری ( ۱۳۹۸ ) واقعیات 776 قضیه خشونت دراین نهاد به ثبت رسیده شامل تجاوزجنسی،قضیه روانی، قضیه فیزیکی وغیره می باشد.

دراین حال قادر فولاد رییس شبکه نهاد های جامعه مدنی جوزجان به خبرگزاری چاپار میگوید، خشونت علیه زنان دراین ولایت روبه افزایش بوده که شامل فرار ازمنزل، لت کوب، قتل،وسایر ناهنجاری های جامعه می باشد.
چاپار نیوز – افغانستانSkip to toolbar