یک مرد دربغلان سه عضو خانواده اش را کُشت

28 Jan 2020

۸ دلو ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، به گفته منابع امنیتی در بغلان یک مرد پدر،مادر وبرادر خانم اش را با ضرب چاقو به قتل رساند،خانم ودوکودک اش را مجروح ساخت.

احمدجاوید بشارت سخنگوی فرماندهی بغلان به خبرگزاری چاپار گفت: عزیزالله باشنده شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان شب گذشته خسر، خشو وخسربره اش را با ضربات چاقو به قتل رسانیده است.

ازسوی هم سخنگوی پولیس بغلان می افزاید:که این مرد خانم و دوطفل اش را نیز با ضرب چاقو مجروح ساخته است.

سخنگوی پولیس بغلان علت وانگیزه این قضیه را خشونت های خانواده گی عنوان نموده گفته است این مرد در بازداشت پولیس قرار دارد.

چاپارنیوز- افغانستانSkip to toolbar