شلیک افراد ناشناس بالای موتر یک بانو دربلخ

28 Jan 2020

۸ دلو ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار،منابع امنیتی دربلخ از حمله مردان مسلح ناشناس حمله بالای موتر یک بانو در شهر مزار شریف خبر میدهند.

عادل شاه عادل سخنگوی پولیس بلخ به خبرگزاری چاپار میگوید، شام روز گذشته مردان مسلح ناشناس بالای راننده موتر که یک بانو بنام تورپیکی بوده؛ در گذر حیات شهرمزارشریف شلیک نموده و از ساحه فرار کردند.

آقای عادل گفت، گذر حیات از ساحات مزدحم شهر است که به گفته ‌ی گواهان رویداد در هنگام تیر اندازی تعدادی از شهروندان در محل حضور داشته اند پولیس بلخ در جستجوی عاملین این حمله است .

چاپار نیوز – فاریابSkip to toolbar