افغانستان تعهدنامهٔ عضویت در ایتلاف جهانی حمایت از آزادی بیان را امضا کرد

27 Jan 2020

۷دلو۱۳۹۸

تعهدنامۀ دولت افغانستان برای عضویت در ایتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها از سوی سرور دانش، معاون دوم ریاست ‌جمهوری امضا شد.

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌ جمهوری در مراسم امضای تعهدنامۀ دولت افغانستان برای عضویت در ایتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها می‌گوید، آزادی بیان می‌تواند زمینۀ صلح واقعی و پایدار را در کشور فراهم کند.

به گفتۀ او، جنگ، خشونت علیه خبرنگاران، چالش اقتصادی رسانه‌ها، چالش‌های فراراه کار خبرنگاران زن و عدم رعایت حقوق و امتیازات کارکنان رسانه‌یی از سوی مالکان رسانه‌ها از چالش‌های فراراه آزادی بیان در کشور است.

ایتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها، به ابتکار دولت‌های بریتانیا و کانادا ایجاد شده و ۳۴ کشور عضویت آن را به دست آورده‌اند.

افغانستان سی‌ و‌پنجمین کشوری است که عضویت این ایتلاف جهانی را به دست آورده است.Skip to toolbar