پولیس فاریاب :جسد یک خانم مجهول هویت بدست آمد

26 Jan 2020

۶ دلو ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار ،پولیس فاریاب میگوید: که نیروهای امنیتی صبح امروز جسد یک خانم مجهول هویت را از شهرمیمنه بدست آورده اند.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گویید: که صبح امروز جسد یک خانم از گذر تندورک شهر میمنه که در یک بوری زرد رنگ جابجا گردیده بود بدست آمده است .

سخنگوی پولیس فاریاب می افزاید که جسد دریافت شده به شفاخانه حوزه یی 300 بستر ولایتی شهر میمنه انتقال داده شده اما تاحال خانواده واقارب این خانم بخاطر تسلیم گیری جسد مراجعه نکرده اند.
چاپار – افغانستانSkip to toolbar