باز داشت دو عضو گمرکات طالبان در جوزجان

23 Jan 2020

۳ دلو ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، ریاست امنیت ملی جوزجان با ارسال یک خبرنامه به رسانه ها از بازداشت دو تن از افراد گروه طالبان که مسؤلیت گمرکات طالبان در جوزجان را داشتند خبر داده است.

در این حال معروف “آذر” سخنگوی والی جوزجان به خبرگزاری چاپار میگوید، نصرالله مشهور به هجران و عزت الله مشهور به میوندی زمانیکه میخواستند از جوزجان به بلخ سفر نمایند توسط نیروهای امینت ملی این ولایت بازداشت شده اند.

گروه طالبان تاحال درمورد باز داشت این عضو شان که مسولیت گمرکات آنها را در جوزجان بدوش داشته اند ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar