یک عضو گروه طالبان در فاریاب دخترش را تیرباران کرد

21 Jan 2020

۱ دلو ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع امنیتی در ولایت فاریاب می گویند:که یک عضو گروه طالبان دخترش را تیرباران نموده سپس جسدش را از چندین بریده است.

یک منبع که خواست نامش گرفته نشود می گوید: این عضو گروه طالبان بنام خیر الله دختر ۲۰ ساله خود را در روستای  غولبیان ولسوالی گرزیوان تیرباران نموده است.

همچنان این عضو گروه طالبان پس از تیرباران دخترش جسد پا های وی را شکسته به دیوار آویزان نموده است.

تاحال علت وانگیزه تیرباران شدن این دختر جوان توسط پدرش معلوم نیست اما مقام های محلی فاریاب می گویند که در چند روز اخیر محکمه های صحرایی گروه طالبان در این ولایت افزایش یافته است.

روستای غولبیان ولسوالی گرزیوان فاریاب از ۳ سال بدینسو در کنترول گروه  طالبان قرار دارد.

گروه طالبان در رابطه به کشته شدن این دختر جوان در ولسوالی گرزیوان فاریاب به رسانه چیزی نگفته اند.

این دختر جوان در حالی توسط پدرش که عضویت گروه طالبان  را دارد تیرباران می شود،درجریان چند روز گذشته این گروه مسولیت قتل رییس دیوان جزای محکمه استیناف فاریاب را نیز بدوش گرفتند اما به گفته مقام های امنیتی شش عضو خانواده در ولسوالی اندخوی این ولایت نیز توسط طالبان تیرباران گردیده بود.Skip to toolbar