شورای بلوچ ها به پاس حکومت داری خوب والی فاریاب را تقدیر کردند

19 Jan 2020

۲۹ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، شورای هماهنگی واجتماعی بلوچ های مقیم فاریاب روز شنبه (۲۸ جدی ۱۳۹۸ ) در یک همایش بزرگ مردمی داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب را به پاس ایجاد فضایی حکومت داری خوب مورد تقدیر قرار داد.

داکتر محمد خان بلوچ به نمایندگی از هیات رهبری شورای همآهنگی واجتماعی بلوچ های فاریاب صحبت نموده گفت :ملیت بلوچ همانند سایر ملیت ها از تمام فعالیت و کارکرد ها در راستایی حکومت داری خوب از مقام های دولتی تقدیر می نماید.

وی همچنان گفت قوم بلوچ با سایر اقوام درکشور اتحاد واتفاق می باشند و هیچگاه در میان قوم بلوچ تفرقه بنام قوم، زبان، تفاوت طلبی ،تعصب و برتری جویی وجود ندارد.

آقا کریم وطنیار یکی دیگر از صحبت کننده گان همایش تقدیر از کار کرد های والی فاریاب گفت : که بیشتر از یک ونیم سال می شود که داکتر نقیب الله فایق به صفت والی فاریاب ایفایی وظیفه می نماید در آن زمان مردم در یک شرایط خیلی سخت قرار داشت وحتی فاریاب در خطر سقوط قرار داشت اما اکنون وضعیت در تمام بخش های حکومتداری در حال بهبود می باشد.

دراین حال داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب از اتحاد واتفاق میان قوم بلوچ استقبال نموده گفت: من باید ازعموم مردم این ولایت تشکری می نمایم که همه در کنار اداره محلی قرار گرفتند وبرای حکومت داری خوب همکاری نمودند.

ازسوی هم والی فاریاب گفت : تمام دست آورد ها در بخش های انکشافی،فرهنگی ،اجتماعی،فساد اداری وتعلیم وتربیه از همکاری مردم با نهاد های ملکی ونظامی می باشد که دولت به حمایت مردم جلو ظلم وستم زورمندان، اختطاف ، گشت گذار افراد مسلح غیر مسوول را گرفته است.

خبرگزاری چاپار – افغانستانSkip to toolbar