خط آهن خواف ـ هرات از پول قرضهٔ ۶۵ میلیون یورو ایتالیا ساخته می شود

15 Jan 2020

۲۵ جدی ۱۳۹۸

توافق‌نامۀ قرضۀ ۶۵ میلیون یورویی ایتالیا به افغانستان از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شد.

اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان می‌گویند، این قرضه در ۳ مرحله در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌گیرد و این پول در قسمت ساخت قطعۀ چهار فاز دوم خط آهن خواف-هرات به مصرف می‌رسد.

به گفتۀ آنان، پرداخت این قرضه از سوی حکومت افغانستان به ایتالیا ۴۰ سال زمان می‌برد که ۲۹ سال آن به گونۀ مهلت می‌باشد و این قرضه فاقد تکتانه است.

پس از ارایۀ گزارش کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان، میررحمان رحمانی، رئیس مجلس سند توافق‌نامه را به رأی‌گیری گذاشت که با اکثریت آرا تصویب شد.

قرارداد ساخت فاز اول قطعۀ چهارم خط آهن خواف-هرات، در ۲۰۱۹ میان ادارۀ خط آهن افغانستان و یک شرکت قزاقستانی در کابل امضا شد.Skip to toolbar