توزیع پول نقد برای پنجصد فامیل درفاریاب

14 Jan 2020

۲۴ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار،روند توزیع کمک های نقدی برای خانواده های بیجاشده ناشی از جنگ،حوادث طبیعی،فامیل های عودت کننده وفامیل های آسیب دیده از طریق دفتر IOM یا (سازمان بین المللی مهاجرت ) با حضور داکتر نقیب الله فایق والی ولایت فاریاب توزیع گردید.

والی فاریاب گفت:که دفتر IOM یا (سازمان بین المللی مهاجرت ) به ادامه کمک های بشر دوستانه خود ۵۰۰ خانواده متضرر از جنگ، حوادث طبیعی و خانواده های بی بضاعت را تحت پوشش قرار داده است.

از سوی هم والی فاریاب می گوید:این شمار خانواده ها با هماهنگی سایر نهاد های کمک کننده سروی گردیده وبرای هر خانواده مبلغ ۲۰۰ دالر امریکایی بالغ به ۱۵۶۱۶ افغانی می شود توزیع گردید.

همچنان والی فاریاب از کمک های بشر دوستانه IOM یا (سازمان بین المللی مهاجرت ) تشکری نموده از سایر نهاد های کمک رسان خواستار تحت پوشش قرار دادن خانواده های نیازمند گردید.

جنگ وحوادث طبیعی ، خشک سالی ها بیش از ۲۰ هزار خانواده را بیجا ساخته و در این فصل زمستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند، اگر نهاد های خیریه کمک صورت نکند فاریاب شاهد یک فاجعه انسانی خواهد بود.

والی فاریاب گفت در این زمستان کودکان ،زنان ومردان کهن سال که بر اثر جنگ ها بیجا گردیدند در خطر مرگ قرار دارند.

در این حال خانواده های دریافت کننده کمک های نقدی با ابراز خرسندی از همکاری IOM یا (سازمان بین المللی مهاجرت ) با هماهنگی دولت خواهان ادامه کمک های بشر دوستانه گردیدند.

گزارش :فیروز ـ غفوری ـ فاریابSkip to toolbar