تعلیق بودجه وزارت صنعت وتجارت توسط پارلمان

13 Jan 2020

۲۳ جدی ۱۳۹۸
رییس مجلس نماینده گان در نشست روز دوشنبه گفت که مجلس چندین بار از اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت خواسته است تا برای پاسخگویی به این مجلس حضوریابد اما آقا احمدی با انکار از این خواست به اعضای مجلس بی‌حرمتی کرده است.

نرفتن آقای اجمل احمدی به مجلس نماینده گان سبب شد تا بسیاری ازاعضای مجلس به تعلیق بودجه این وزارت رأی بدهند و نیز تأکید کردند که پس از امروز هیچ تصمیم آقای احمدی قابل پذیرش مجلس نیست.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، گفت: «وضعیت به گونه یی امده که حتا وزیرش ما در یک سال پیدا کرده نمی توانیم … این وضعیت عواقب ناگوار خواهد داشت.»

شماری از اعضای مجلس نماینده گان اجمل احمدی را به بی حرمتی به شورای ملی متهم ساختند.

عباس ابراهیم زاده، مجلس نماینده‌گان، گفت: «رییس جمهور او را برطرف کند اگر نمی کند بودجه اش قطع شود و به سانوالی معرفی شود.»

خالد اسد، مجلس نماینده‌گان، گفت: «او به منافع ملی پابند نیست اصلن سند لسانس ندارد به ما سند ماستری آورده است.»

عبدالروف انعامی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «در مورد بودجه او یک تصمیم مشخص بگیریم تا وزرای دیگر ازاین موضوع عبرت بگیرند.»

در فرجام اعضای مجلس تصمیم گرفتند تا تایید بودجه وزارت صنعت و تجارت را تا عزل آقای اجمل احمدی ازسمت این وزارت، به حالت تعلیق درآورند.

آقای رحمانی گفت: «از امروز به بعد ما به صفت وزیرتجارت این را به رسمیت نمی شناسیم یک امضایش در هر قراردادی و مقرری جرم است.»

اما وزارت تجارت می گوید هرزمانی که مجلس نماینده گان از آنان خواسته اند مسوولان این وزارت به کمیسیون های برای پاسخگویی رفته اند.

سمیر رسا، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، گفت: «میتوانند بودجه را بصورت کل یا رد بکنند یا تایید بکنند اما یک بخش بودجه را و بریک وزارت مشخصی از صلاحیت های شورا نیست.»

اعضای مجلس نماینده گان می گویند که رییس جمهور به وزیران کابینه فرمان داده است که برای پاسخگویی به شورای ملی حاضرشوند اما به گفته رییس مجلس نماینده گان شماری از نامزد وزیران وسرپرستان به این فرمان رییس جمهور نیز عمل نمی کنند.Skip to toolbar