باشنده گان فاریاب خواستار تطبیق پروژه مجتمع فرهنگی پروفیسور غلام محمد میمنگی شدند

12 Jan 2020

۲۲ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار،باشنده گان فاریاب بشمول اعضای شورای ولایتی ،فعالان جامعه مدنی،علمای دینی، بزرگان قومی وجوانان روز (یکشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۸) دریک همایش اعتراضی ساحه تهداب گذاری مجتمع فرهنگی پروفیسور غلام محمد میمنگی خواهان آغاز هرچه عاجل کار این پروژه ملی و فرهنگی شده تاخیر در کار اعمار آنرا زیان بار عنوان کردند.

انجنیر احمدجاوید کیوان شاروال میمنه در مورد پروسه های طرح، دیزاین و تدارکاتی مجتمع فرهنگی پروفیسور غلام محمد میمنگی تا منظوری مقام عالی ریاست جمهوری معلومات داده بیان داشت که:” واحد عملیاتی انکشافی ریاست جمهوری در پنج سال به توجه رئیس جمهور کشور بناهای مهم عبادتی و فرهنگی همچون مساجد و محلات تاریخی و فرهنگی را اعمار و یا مرمت کار نموده است که یکی از آنجمله مجتمع پروفیسور غلام محمد میمنگی می باشد که سنگ تهداب آنرا رئیس جمهور کشور در سفر اخیرشان در ماه ثور سال جاری به زمین گذاشته بود.

عبدالوهاب کوهی عضو شورای ولایتی، مولوی اسدالله جمالی امیر جمعیت اسلامی و یکتن از علمای دینی عبدالقدوس قلیچ رئیس شورای محاسن سفیدان، محمدحسن سرداش معاون جامعه مدنی و محمد سالم اشکانی به نماینده گی جوانان صحبت کننده گان همایش داد خواهی بخاطر تطبیق پروژه مجتمع فرهنگی میمنگی بودند که آنان خواهان آغاز و تطبیق این پروژه ملی و فرهنگی شدند.

آنان تاکید کردند که مردم فاریاب تشنه انکشاف، آبادی و توجه به هویت فرهنگی بوده در این ولایت در نبود مجتمع فرهنگی به چنین مجتمعی که شامل بخش های مختلف می باشد نیاز مبرم احساس می شود.

آنان ابراز داشتند که در حال حاضر در محل اعمار مجتمع فرهنگی پروفیسور غلام محمد میمنگی هیچگونه آثار و بنای تاریخی موجود نبوده قبل از این چندین بار بناهای مختلفی در زمانه های گذشته اعمار و تخریب شده که در آخرین مورد سینمای میمنه در زمان طالبان که در این موقعیت قرارداشت تخریب گردیده است.

باشنده گان فاریاب هشدار دادند به هیچ کس اجازه نمیدهند تا به بهانه گوناگون جلو تطبیق آبادی و انکشاف را بگیرد یا به چالش مواجه سازد.

همچنان اشتراک کننده گان در این همایش درخواستی شانرا عنوانی ریاست جمهوری افغانستان نموده توجه دولت مرکزی را بخاطر تطبیق این پروژه ملی خواستار شدند.

باشنده گان خواستار تطبیق پروژه مجتمع فرهنگی پروفیسور غلام محمد میمنگی شدندSkip to toolbar