پارلمان: از سند بودجۀ سال ۱۳۹۹ انتقاد کرد

11 Jan 2020

۲۱ جدی ۱۳۹۸

اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، پروژه‌های توسعه‌یی در بودجۀ سال ۱۳۹۸ به ولایت‌های دارای امکانات بیشتر اختصاص یافته است، در حالی که باید به ولایت‌های کم‌توسعه یافته نیز توجه شود.

فاطمه ‌عزیز، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، توسعۀ متوازن در سند بودجۀ ۱۳۹۹ در نظر گرفته نشده و پروژه‌های توسعه‌یی که نیازمندی‌های مردم را رفع کند در آن وجود ندارد.

مخدوم ابدال‌الله محمدی، دیگر عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، سند بودجۀ سال ۱۳۹۸ قابل قبول نیست. به گفتۀ آقای محمدی، این بودجه ملی نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان نیز می‌گوید، بودجۀ سال ۱۳۹۸ سلیقه‌ یی ترتیب شده و در شماری از ولایت‌ها تنها یک پروژه در نظر گرفته شده‌است.

اما عبدالله درمان، معاون سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید، سند بودجۀ سال ۱۳۹۹ بر اساس امکانات ترتیب شده است نه ضروریات. به گفتۀ آقای درمان، میزان ضروریات زیاد است و این وزارت بودجۀ کافی برای رفع تمام نیازمندی‌ها ندارد.

در نشست‌های قبلی مجلس نماینده‌گان نیز شماری از اعضای مجلس سند بودجۀ سال ۱۳۹۹ را ناعادلانه خوانده بودند.Skip to toolbar