فراغت ۲۶ بانو از یک برنامه آموزشی واکسیناتوری درفاریاب

7 Jan 2020

۱۷ جدی ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، کلینیک صحی سراپا ثمر ۲۶ بانو را از رشته واکسیناتوری پس از سه ماه آموزش به حمایت پروژه پرمورت (برنامه توانمند ساز ی زنان) سند فراغت داد.

سند فراغت این شمار بانوان واکسیناتور که از مراکز صحی دولتی وخصوصی در این برنامه آموزشی شامل گردیده بودند با حضور مقام های محلی ، روسای نهاده های دولتی وخصوصی،علمای دینی،جامعه طبی،فعالان جامعه مدنی ،بزرگان قومی، زنان وجوانان تفویض گردید.

داکتر محمد معروف ثمر مسوول کلنیک صحی سراپا ثمر درفاریاب می گوید: این برنامه آموزشی واکسیناتوری به حمایت مالی پروژه پروموت یا (برنامه توانمند ساز ی زنان) برای سه ماه به هدف بلند بردن سطح ظرفیت بانوان واکسیناتور راه اندازی گردیده بود.

وی گفت: که دراین برنامه آموزشی سه ماهه برای ۲۶ بانو شیوه های درست واکسیناتوری وسایر موضوع مربوط به واکسین به گونه عملی ونظری آموزش داده شده و بانوان فارغ شده از این برنامه آموزشی میتوانند در راستایی تطبیق واکسین به افراد نیازمند به گونه مسلکی عرضه خدمات صحی نمایند.

داکتر نقیب الله فایق والی ولایت فاریاب که درهمایش فراغت بانوان واکسیناتور صحبت می کرد از پایان موفقانه برنامه آموزشی واکسیناتوری برای ۲۶  بانو از طریق کلنیک صحی سراپا ثمر به حمایت پروژه پروموت استقبال کرد.

والی فاریاب از سایربانوان این ولایت نیزخواست تا در پروژه پروموت مشارکت داشته باشند تا آنها نیز بتوانند برای بلند ظرفیت شان از برنامه توانمند سازی زنان مستفید شوند تا حضور آنان درتمام راستا ها پررنگ باشد.

دراین حال شکیبا خیری مسوول پروژه پروموت درفاریاب میگوید :که برنامه پروموت (برنامه توانمند ساز ی زنان) در این ولایت دربخش های کارآموزی به بانوان و معرفی کارآموزان در سکتورهای خصوصی ، در بخش صحت وسایر بخش ها فعالیت می نماید.

داکتر عصمت الله محمدی مسوول مافیت کتلویی شفاخانه ولایتی میمنه ومولوی گل احمد لطفی رییس ارشاد حج و اوقاف فاریاب با استقبال از راه اندازی برنامه آموزشی واکسیناتوری برای بانوان ،در مورد ارزش واهیمت واکسین صحبت نموده گفتند:که بانوان برای تطبیق واکسین نقش موثر میان خانواده ها دارند.

دراین حال بانوان مستفید شده از برنامه آموزشی سه ماهه واکسیناتوری ازطریق کلنیک سراپا ثمر به حمایت برنامه پروموت (برنامه توانمند ساز ی زنان)  می گویند : که آنها در جریان این دوره آموزشی در رابطه به شیوه های تطبیق بهترواکسین و کمپاین های واکسیناتوری به گونه عملی ونظری آموزش دیدند.

با این همه باشنده گان فاریاب به ویژه بانوان این ولایت از برنامه پروموت (برنامه توانمند ساز ی زنان) خواستار سهم دهی سایربانوان روستا نشین در برنامه های توانمندی سازی گردیدند.

فیروز – غفوری – خبرگزاری چاپار – فاریاب

فراغت ۲۶ بانو از یک برنامه آموزشی واکسیناتوری درفاریابSkip to toolbar