کودکان بیمار درشفاخانه ولایتی میمنه در خطر مرگ

6 Jan 2020

۱۵ جدی ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار،شماری ازمریضداران درفاریاب از کمبود امکانات صحی ، داکتر و ادویه دراین ولایت نگرانی نموده می گویند: درشفاخانه ولایتی میمنه به دلیل ناچیز بودن امکانات صحی، به بیماران شان ،عرضه خدمات صحی به گونه منظم صورت نمی گیرد.
مریضداران در شفاخانه ولایتی میمنه می گویند:که آنان بدلیل نبود امکانات صحی درساحه زندگی شان در ولسوالی ها بیماران شانرا به شهرمیمنه انتقال داده اند اما با آنهم به خدمات صحی درست دسترسی ندارند.
خریدارای ادویه از بازار وکمبود داکتر ونیز کمبود بستر به بیماران از جمله مشکلات عمده مریضداران درشفاخانه ولایتی میمنه می باشد.
ازسوی هم مریضداران درشفاخانه ولایتی میمنه می گویند که بدلیل کمبود بستر ازیک بستر حتی پنج بیمار استفاده می نمایند.

دراین حال شکایت ونگرانی مریضداران بدلیل کمبود عرضه خدمات صحی پای والی فاریاب را به شفاخانه ولایتی میمنه کشاند.
داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب در دیدارش از شفاخانه ولایتی میمنه گفت: که پس از شکایت مریضداران از نبود عرضه خدمات صحی درست به بیماران از طرف وزارت صحت عامه کشور وموسسه قرار داد کننده عرضه خدمات صحی شفاخانه ولایتی را انتقاد کرد.
والی فاریاب افزود :که وزارت عامه کشور با آنکه ساختمان شفاخانه سه بستر حوزه یی این ولایت چندی پیش توسط رییس جمهور افغانستان گشایش یافت، اما تاحال در راستایی افزایش تشکیلات شفاخانه سه صد بستر ونیز دربخش اختصاص ادویه بیشترهیچگونه توجه نکرده است.

ازسوی هم داکتر فواد معصومی مسوول سرویس داخله واطفال شفاخانه ولایتی میمنه با تایید مشکلات مریضداران می گوید: نبود جای وکمبود ادویه از مشکلات عمده درشفاخانه ولایتی میمنه می باشد.
وی میگوید بدلیل اندک بودن عرضه خدمات صحی در ولسوالی های فاریاب مریضان به شفاخانه ولایتی میمنه انتقال می یابند.

آقای معصومی گفت:که ساختمان کنونی شفاخانه ولایتی میمنه در تمام بخش ها ظرفیت صد بستر را دارا می باشد اما اکنون به دلیل تراکم بیماران به بیش از دوصد  بستر می رسد.
با این همه به  هدايت والي فاریاب، ٣ اتاق اداري شفاخانه ولایتی میمنه تخليه گردیده وبا گذاشتن چپركت وسایر نيازمندي ها، اطفال مريض به آن اتاق ها بستر شدند كه باعث خرسندي مریضداران گردید

گزارش : فیروز – غفوری – فاریاب

کودکان بیمار درشفاخانه ولایتی میمنه در خطر مرگSkip to toolbar