۱۹میل سلاح درفاریاب به پروسه دایاک تسلیم داد شد

21 Oct 2018

26 میزان 1397

به گزارش خبرگزاری مقام های محلی درفاریاب میگویند که 19 میل سلاح مختلف النوع و مقدار تجهیزات نظامی که از جرائم مختلف بدست آمده بود به پروسه دایاک تسلیم داده شد.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید که به تعداد ۶ میل سلاح نوع کلاشینکوف ، ۱۳ میل تفنگچه مختلف النوع ، ۹ پایه مخابره دستی ، یک پایه مخابره نصب وسائط و مقداری تجهیزات نظامی که از جرائم مختلف به اثر سعی و تلاش ارگان های کشفی و اوپراتیفی درجریان امسال بدست آمده بود رسمآ به پروسه دایاک سپرده شد .

دراین مقام های امنیتی درفاریاب به باشنده گان این ولایت اطمینان میدهند که نیروهای امنیتی شبانه روز به منظور تامین امنیت مردم وبخصوص درروز انتخابات سعی وتلاش می نمایند.

فیروز ـ غفوری – خبرگزاری چاپار- فاریابSkip to toolbar