امتحان رقابتی استخدام آمرین شکایات انتخاباتی برای ولسوالی ها ومرکز فاریاب اخذ گردید

1 Oct 2018

۹ میزان ۱۳۹۷

به گزارش خبرگزاری چاپار،احمد زهین “مظفری” آمر دارالانشاء کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در فاریاب گفت که امروز امتحان رقابتی به منظور شفافیت در پروسه انتخابات در دفتر ولایتی کمیسیون سمع شکایات بخاطر استخدام کارمندان سمع شکایات در ولسوالی ها وشهر میمنه امتحان رقابتی اخذ گردید.

مسولین دفتر ولایتی سمع شکایات انتخاباتی در فاریاب گفتند که در این امتحان رقابتی به تعداد ۲۳۵ تن از طبقه اناث وذکور شرکت کرده بودند.

وی گفت این امتحان به گونه شفاف اخذ گردیده که قرار است از میان این شمار اشتراک کننده گان امتحان رقابتی ۲۳ تن به صفت آمرین و معاونین ولسوالی ها ومرکز شهر میمنه در بخش سمع شکایات انتخاباتی استخدام گردند.

اولوغ بیک ـ غفوری ـ خبرگزاری چاپار ـ فاریاب

امتحان آمرین ولسوالی ، شکایات ، گرفته شدنSkip to toolbar