انتشار اولين نشريه اوزبیک زبان در کابل

9 Jan 2018
برای اولين بار دانشجويان ازبک تبار دانشگاه کابل هفته نامه ای را منتشر کرده اند که تنها به چاپ مطالب به زبان ازبکی می پردازد.

اين هفته نامه “بيلگی” (دانش) نام دارد و اولين شماره آن در چهار صفحه رنگی چاپ شده است.

آنگونه که دست اندرکاران “بيلگی” می گويند، اين هفته نامه در نظر دارد در شماره های بعدی خود به موضوعات علمی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی توجه بيشتر کند.

مسئولان اين هفته نامه در نخستين شماره آن، هدف از چاپ چنين نشريه ای را “تقويت زبان ازبکی” خوانده اند.

زبان ازبکی در قانون اساسی جديد افغانستان پس از زبان های دری و پشتو به رسميت شناخته شده اما به نظر می رسد تا حالا گام جدی در زمينه رشد اين زبان در افغانستان آنگونه که انتظار می رود، برداشته نشده است.

پيش از اين، نشريه های به نام های “گوراش”، “يولدوز” و “ايل سی سی” در ولايات شمالی افغانستان که بيشتر زيستگاه ازبکهای اين کشور است منتشر می شد اما نصف مطالب چاپ شده در اين نشريات را مطالبی به زبان های دری و پشتو تشکيل می داد.

به باور نویسندگان ازبک تبار در کابل، کمبود چنین نشریه ای که تنها به زبان ازبکی بپردازد از وقت ها پیش در افغانستان احساس می شد.Skip to toolbar